In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling heeft buro Waalbrug een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan opgesteld voor de nieuwbouwwijk 'Plakse Wei' te Bemmel. Concept voor deze kleinschalige woonwijk is landelijk wonen, geïnspireerd op het aangrenzende buitengebied en park Lingezegen.

Het beoogde woongebied wordt - evenals de inrichting van het aangrenzende landelijk gebied - gekenmerkt door een heldere en functionele opzet. De ontsluiting van het plangebied bestaat uit een lus-structuur, die zodanig is gesitueerd dat er logische aansluitingen ontstaan met de omgeving en voldoende ruimte overblijft voor een flexibele invulling van de verschillende woonvelden. De ontsluitingsstructuur wordt gekenmerkt door een landelijk wegprofiel, met een smalle rijbaan en een groene, informele inrichting. Middels enkele informele langzaam verkeersverbindingen wordt de ontsluitingsstructuur verankert in de omgeving, waardoor mogelijkheden ontstaan voor het maken van een ommetje.

Buro Waalbrug is niet alleen verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan, maar heeft tevens getekend voor het beeldkwaliteit- en inrichtingsplan. Het beeldkwaliteitplan geeft in woord en beeld de uitgangspunten voor de bebouwing in Plakse Wei. Het is in die zin een verfijning van het stedenbouwkundige plan, dat uiteindelijk juridisch-planologisch verankerd is in het bestemmingsplan. Het beeldkwaliteitplan en de daarin gegeven richtlijnen vormen geen keurslijf, maar dienen als aansporing en inspiratie voor de verschillende bij de planontwikkeling betrokken partijen. Het schept een kader voor de ontwikkeling van het gebied, garandeert samenhang in het uiteindelijke beeld en vormt een aanzet tot het leveren van een op kwaliteit gerichte inspanning. Het beeldkwaliteitplan is vooral een communicatiemiddel, dat met behulp van beelden en tekst aangeeft wat de ‘doelstellingen’ zijn ten aanzien van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit en samenhang en waar ruimte ligt voor eigen invullingen.

Het beeldkwaliteitplan is een aanvulling op het bestemmingsplan, dat een globaal en flexibel karakter heeft. Omdat de exacte situering en vorm van de woningen nog niet bekend was bij het opstellen van het bestemmingsplan, zijn ruime bouwmogelijkheden opgenomen. Door deze opzet is de nodige flexibiliteit gedurende het ontwikkelingstraject gecreëerd.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Wil Haans (w.haans@burowaalbrug.nl of 06 - 51 91 37 23).

Opdrachtgever: Jansen Bouwontwikkeling

Type project: Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan (openbare ruimte)

Locatie: Bemmel, gemeente Lingewaard