Efficiënter ruimtegebruik

Door beschikbare ruimtes efficiënter te gebruiken, gebaseerd op 'Het nieuwe werken', kan huisvesten flexibele in worden gezet.

Kan ik op mijn perceel nog uitbreiding realiseren?

Een efficiënte inrichting van uw perceel is zeer relevant voor een optimaal rendement van uw vastgoed. Het bepaalt immers de fysieke capaciteit, de gebruiksvriendelijkheid en eventuele uitbreidingsmogelijkheden.

De huidige situatie van uw perceel voldoet qua inrichting en bebouwing wellicht niet meer aan uw wensen of u bent van plan nieuw te gaan bouwen. U heeft het idee om te gaan uitbreiden of door veranderende gebruikers- of werkwijze uw perceel anders in te richten. Wij vertalen uw wensen in een doordachte en haalbare visie, advies of concreet plan dat wordt opgesteld vanuit onze brede kennis en expertise.

Wij maken voor u een integraal plan door te kijken:

  • Vanuit stedenbouwkundig oogpunt
  • Naar de inrichting van de buitenruimte
  • Naar de planologische-(en) juridische mogelijkheden
  • Op welke manier er omgegaan moet worden met milieukundige wet- en regelgeving.

Een dergelijk plan kan worden opgesteld aan de hand van een Quick Scan, maar ook aan de hand van een volledig uitgewerkte analyse en toekomstvisie. Mochten uw wensen (nog) niet binnen het geldende bestemmingsplan passen dan stellen wij voor u, in overleg met de gemeente, een wijzigingsplan op om uw ideeën te realiseren.

Wij denken niet vanuit beperkingen, maar zien enkel kansen! Wij zijn praktisch, realistisch en toekomstgericht. Dit alles om u zoveel mogelijk te ontzorgen.