Buro Waalbrug heeft samen met LBPSight en de gemeente Roosendaal de beleidsvisie zonne-energie opgesteld.

De beleidsvisie komt voort uit de gemeentelijke ambities om invulling te geven aan de energietransitie waarbij zonne-energie een belangrijke rol kan spelen. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant waarin is bepaald dat zonneparken in het buitengebied enkel worden vergund indien een gemeente een visie hieromtrent heeft vastgesteld.

De beleidsvisie is gebaseerd op de ‘trias energetica’:

1. Minimaliseer energieverbruik door besparingsmaatregelen

2. Gebruik duurzame energie zoals zonne-energie of windenergie.

3. Nog meer nodig: gebruik energie van bronnen die op raken (aardgas, kolen) zo slim mogelijk.

Vervolgens is in de afweging of medewerking aan een zonne-project verleend kan worden, de zogenaamde ‘Zonneladder’ opgenomen in de visie. Bij het bepalen van de gemeentelijke opgave op het gebied van zonne-energie wordt daarin uitgegaan van een prioritering waarbij binnenstedelijke projecten de voorkeur genieten boven het buitengebied. Het gebruik van het daklandschap wordt gestimuleerd, het gebruik van het buitengebied wordt gefaciliteerd, waarbij voor de komende periode een maximum wordt gesteld aan het aantal hectare zonnepark in het buitengebied. Verder stimuleert de visie maatschappelijke participatie en maatschappelijke meerwaarde in zonne-projecten. De beleidsvisie wordt gecompleteerd met aanvullende randvoorwaarden en gebiedsspecifieke landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering.

Met deze beleidsvisie heeft niet alleen de gemeente een helder toetsingskader voor initiatieven, maar is het ook voor initiatiefnemers vooraf helder aan welke voorwaarden zij moeten voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Langbroek (stedenbouwkundige, adviseur fysieke leefomgeving), 06 - 51 91 36 75 | j.langbroek@burowaalbrug.nl

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal

Type project: Beleidsvisie

Locatie: Gemeente Roosendaal